องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ด้านเศรษฐกิจ

 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/ต่อหัวของประชากร

รายได้เฉลี่ยของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ตามเกณฑ์ จปฐ.ประจำปี พ.ศ. 2558เรียงลำดับจาก มากไปหาน้อย ดังนี้


อาชีพ

จำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ ประจำปี พ.ศ. 2558 (จปฐ.)หมายเหตุ  จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้าน

ที่มา  :      สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีดา (ข้อมูลสำรวจ    เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558)

ข้อมูลการเกษตรตำบลสามเมือง

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรอำเภอสีดา  เมื่อปี 2557 (สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558)

 ข้อมูลการประมง และปศุสัตว์ตำบลสามเมือง

การพาณิชย์และบริการ

ภาษีโรงเรือน

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2550             จำนวน               7,846.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2551             จำนวน             13,604.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2552             จำนวน             17,690.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2553             จำนวน             34,532.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2554             จำนวน             36,969.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2555             จำนวน           186,129.00   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2556             จำนวน           821,061.50   บาท

         ที่จัดเก็บได้ในปี   2557             จำนวน          1,010,280.00   บาท 

สถานประกอบการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

ประเภทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง/ปั๊มน้ำมันอัตโนมัติหยอดเหรียญ     2        แห่ง

1. นางสุมาลี  มาปะเม

2. นายสิทธิชัย  เผ่าผม

 ประเภทกิจการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้า                              2    แห่ง

1. บริษัทบางกอกโซลาร์พาวเวอร์ จำกัด

2. บริษัทโซล่าเพาเวอร์ (โคราช 3) จำกัด         

ประเภทกิจการด้านการก่อสร้าง                                   5    แห่ง

1.       นางประยูร  บุญหว่าน

2.       บริษัทสหโชคหลังคาเหล็ก จำกัด

3.       นายประพฤทธิ์  สมศรี

4.       นายเกริกฤทธิ์  สมศรี

5.       นายนครินทร์  แก้วแหวน

ประเภทกิจการด้านยานยนต์                                             3    แห่ง

1.       บริษัทนครราชสีมาฮอนด้าออโต้โมบิล จำกัด

2.       บริษัทคูโบต้าเบญจพลนครราชสีมา จำกัด

3.       บริษัทเบญจพลออโต้ จำกัด

ประเภทกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว                            2    แห่ง

1.       กล้วยไม้ป่ารีสอร์ท

2.       ตะวันฉายรีสอร์ท

        สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุขฯ           -     แห่ง

 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

         ร้านค้า                                        27  แห่ง

         ร้านค้าชุมชน                                  6   แห่ง

         โรงสีขนาดเล็ก                                8   แห่ง

         โรงขนมจีน                                    2   แห่ง

         โรงขายไม้เก่า                                1   แห่ง

         อู่ซ่อมรถล้างรถ                              1   แห่ง

         ร้านขายเฟอร์นิเจอร์                         1   แห่ง

         ร้านขายปุ๋ย                                   1   แห่ง

         ร้านเสริมสวย                                 1   แห่ง

         โกดังเก็บข้าวสหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่   1   แห่ง

         เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                    1   แห่ง

         บ่อนชนไก่                                    1   แห่ง