องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม

สภาพทางสังคม
 

ด้านสังคม

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จำนวน  3  แห่ง


ที่มา  :  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำรวจข้อมูล ณ วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2558)

สถาบันและองค์การทางศาสนา

         ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่   นับถือศาสนาพุทธ  99.55 %

         วัด                                             จำนวน  5   แห่ง  (หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 9)

         ศูนย์ปฏิบัติธรรม                            จำนวน  2   แห่ง  (หมู่ที่ 1, 3)


งานประเพณี


ที่มา  :  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  อบต.สามเมือง (สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.  2558)

ด้านสังคมสงเคราะห์

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ