วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) รร. ประจำเดือน มกราคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ประจำเดือน มกราคม 2564 - 14 พฤษภาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2563
จ้างติดตั้งป้ายเตือนเพื่อรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลสามเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑฺ์ รถยนต์ส่วนกลาง รหัส 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง