วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
จ้างทำป้ายโครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องวัดความดันโลหิต (แบบดิจิตอล)) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ (ผู้ขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ (ผู้ขอรับความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง รหัส 001-47-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2563
จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป (ธุรการกองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง