วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.(ขยายถนน) พร้อมปรับสภาพบ่อพัก จากบ้านนายหวด ยะปะตัง ถึง บ้านนางหลาย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตะกุดขอนถึงลาดยางสายสีดา (สีดา-บัวใหญ่) หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ช่วงที่ ๑ บ้านนายแหล่-บ้านนายจ่าช่วงที่ ๒ จากบ้านนางทองดำ-บ้านนางสังวาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเครื่องเสียงพร้อมเวที/ประดับตกแต่งไฟฟ้า ติดตั้งระบบไฟแสงสี ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่/พิธีกร/ประดับตกแต่งท่าน้ำ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดิษฐ์กระทง โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ต.ค. 2562
จ้างค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จัดซื้อครุภภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)