วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการประดิษฐ์กระทงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเครื่องเสียง/เวที/ประดับตกแต่งไฟฟ้า (โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่/พิธีการ/ประดับตกแต่งท่าน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการ ถ่ายเอกสารเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในการประเมินและสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากสะพานบ้านตะคร้อ - บ้านนายวีระ เสลานอก หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสระโกรก บ้านสามเมือง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนางมวลศิลป์ - สี่แยกบ้านนางวงศ์มณี แคนสา หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางอรุณี - บ้านนายวิรัตน์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง