วันที่
ชื่อเรื่อง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดสถานที่ (โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์สูงอายุ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์สูงอายุ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และของรางวัลสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ (โครงการประเพณีวันผู้สูงอายุและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างเหมาค่าอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบการฝึกดับเพลิง (โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้อเพื่อใช่ในกิจการกองการศึกษาฯ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยความเหมาะสม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ( เก้าอี้ทำงาน ) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (จ้างเหมาบริการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน+เก้าอี้ทำงาน) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (้เครื่องเล่นสนามชุดปีนป่ายท่อลอด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง