วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง รหัส 001-47-0001 ทะเบียน กธ 163 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อซื้อ วัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบท+น้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด)
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่าง (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการฝึกอบรม (โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาคนงานทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนเมือง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง