วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง ห้องประชุมสภาฯ อาคารสำนักงานต่างๆ ของ อบต.สามเมือง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย.-30 มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศพด. ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. - 30 มิ.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ อบต.สามเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้สูงอายุ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างประจำหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม (โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการแก้ปัญหาดินเค็ม ประจำปีบประมาณ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง