วันที่
ชื่อเรื่อง
21  มิ.ย. 2567
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมชุดโคมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ หมู่ ๑-๑๐ ประจำหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ หลัง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเจริญราษฎ์ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓๓ รายการ (กองการศึกษาฯ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖7 (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ สายศรีมหาโพธิ์ (บ้านนายสมชาย ถึง บ้านนางสำรวย) หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวิรัตน์ (บ้านนางแพงศรี ถึง นานางสวิด) หมู่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมปรับปรุงลานหน้าศาลาประชาคม บ้านโนนเมือง หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง