วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อวัสสุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม นมยูเอชที ศพด. ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-28 ธ.ค.66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างค่าจ้างมหรสพ หมอลำโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างค่าจ้างเวที เครื่องเสียง วงดนตรี โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่/พิธีการ/ประดับตกแต่งท่าน้ำ/ขบวนแห่ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2566
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคูคันดินลำห้วยยาง บ้านแฝก และ บ้านตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการในการประเมินและสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการไถพรวนดินและปรับเกรดหน้าดินสวนเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง