องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระะบบแท่ง)
Ad Visitor Statistics
ออนไลน์ 1 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวาน 11 คน
อาทิตย์นี้ 17 คน
เดือนนี้ 107 คน
ปีนี้ 107 คน
ทั้งหมด 107 คน
ตั้งแต่วันที่ : : (22-09-58)


  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
      
กองสวัสดิการสัม องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมองค...
 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาสตรีและครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบ...
  อบรมโครงการจัดทำแผนที่ภาษี ประจำปี ๒๕๕๙
  ประชุมประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ส่วนสำนักงานปลัด/กอง...
  กิจกรรมสามเมืองสะอาด ทุกวันพุธของสัปดาห์ เมื่อวันพ...
  การประชุมส่วนราชการ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙
  พิธีมอบบ้านตามโครงการ "เทิดไท้องค์ราชัน ๘๙ พรรษา แ...
  การนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง สมัยส...
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพสตรีตำบลสามเมื...
  กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดนครรา...
  กิจกรรมทำความสะอาด สถานที่ราชการ
   
 

 

 
ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม
ปั่นเพื่อพ่อโคราชอลังการ 2558
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.