องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง(ระะบบแท่ง)

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai

  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน อบต. สามเมืองปากทางเข้าบ้าน...
       วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ จุดบริการประชาชน อบต. สามเมืองปากทางเข้าบ้านแฝก ตำบลสามเมืองอำเภอสีดา จังหว...
 
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใ...
  โครงการ “สามเมือง สะอาด น่าอยู่”
  โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามแนวพระราชดำริ ปรั...
  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม และจริยธรรม
  โครงการบริหารทรัพยากรน้ำ ณ ฝายลำห้วยโกรก
  ออกตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจองค์การบริหารส่วนตำบลส...
  จัดกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผนดิน”
  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ...
  ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ณ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 6
  โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู...
   
 

 

 
ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ และ คำถามเพิ่มเติม
ปั่นเพื่อพ่อโคราชอลังการ 2558
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.