องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(ระะบบแท่ง)

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลวสมเมือง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้ว...
       วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. องค์การบริหารส่วนตำบลวสมเมือง ร่วมกันทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทั้ง 3 ศูนย์
 
  เจ้าหน้าที่ ผู้นำหมู่บ้าน อสม. องค์การบริหารส่วนตำ...
  วันที่ 24 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน...
  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเ...
  โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคี วันที่ 12 มีนา...
  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล) ประจ...
  ข้าราชการลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ร่วม...
  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลสาม...
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ร่วมกิจกรรมงดใช้โฟม ...
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองร่วมกันทำความสะอาดแหล...
  โครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ปั่นเพื่อพ่อโคราชอลังการ 2558
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ