องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(ระะบบแท่ง)

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบเพื่อบ...
       วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบอาหารแห้งน้ำดื่มไปมอบเพื่อบรรเทาความเดือร้อนให้กับผู้มีความเสี่ยงสูง สัมผัสผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 12 ราย
 
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง ออ...
  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กองสวัสดิการสังคม อบต.สามเม...
  วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต. สามเม...
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือปร...
  วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายเชิด ช่างปลูก รองนายก อบ...
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 อบต.สามเมือง ประชุมคณะกรรมก...
  วันที่ 21 กรกฎคม 2564 เจ้าหน้าที่ อบต.สามเมือง จัด...
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นายดำรง ช้างสารเลขานุการนาย...
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ...
  วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 สส.โกศล ปัทมะ นางสาวเฉลา กม...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ปั่นเพื่อพ่อโคราชอลังการ 2558
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ