องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ภารกิจ อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
แผนแม่บทสารสนเทศ( IT Master Plan)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ผลสำรวจความพึ่งพอใจของประชาชน
รายงานผลหารปฏิบัติงานประจำปี (Annual Report)
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
งานจัดเก็บรายได้
รายงานงบการเงิน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
ศูนย์ สป.สช ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล
ประมวลจริยธรรม
 
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ไอซีทีตำบล
เอกสารเผยแพร่
คู่มือประชาชน
คลังความรู้ (KM)
ระบบสารสนเทศ
จดหมายข่าว
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(ระะบบแท่ง)

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2558


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai  วันที่ 5 มีนาคม 2563 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า เก็บขยะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ตา...
       วันที่ 5 มีนาคม 2563 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม ตัดหญ้า เก็บขยะ ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้าน ตามโครงการ "โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด"
 
  วันที่ 5 มีนาคม 2563 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม ตัด...
  กองสวัสดิการสังคม อบต.สามเมือง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ...
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ประธานสภา ร...
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมือง ร่วมกิจกรรม...
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมืองจ้ดกิจกรรม ท...
  วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิบูลย์ ทาไธสง นายกองค...
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค...
  องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง โดย นายวิบูลย์ ทาไธส...
  วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.สามเมืองดำเนินกิจกรรม...
  วันที่ 29 มกราคม 2564 อบต.สามเมืองจัดประชุมคณะกรรม...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 

 

 
คลิปประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ปั่นเพื่อพ่อโคราชอลังการ 2558
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล - ทำดี เริ่มได้ ที่ใ