องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
 


วันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2566 ดำเนินโครงการประคมสัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566


    องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง จัดกิจกรรมโครงการจัดทำประชาคมสัญจรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2566

ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม -ประชาขนทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตตำบลสามเมือง ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการภายในชุมชน พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม –คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั้ง 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านสามเมือง บ้านโนนเมือง บ้านแฝก บ้านโนนสำราญ บ้านโนนกอก บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านตะกุดขอน และบ้านตะคร้อ

ผลจากการมีส่วนร่วม –ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองได้รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน และในส่วนของประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอปัญหา และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ตรงตามความต้องการของชุมชนทั้ง 8 หมู่บ้าน

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน –ผลสรุปและความต้องการของประชาชนประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมืองได้เห็นถึงความกระตือรือร้นของชุมชนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลสามเมือง และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลสามเมือง ตรงตามความต้องการของชุมชน เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566 แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

2024-07-25
2024-07-24
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-12
2024-07-03
2024-06-27
2024-06-26
2024-06-19
2024-06-12