องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ภาษีบำรุงท้องที่

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการทีดินและเสียภาษี

1.ให้เจ้าของทรัพย์สิน ผู้ครอบครองที่ดิน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) และชำระภาษีปีละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี

2.ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ทีดินใหม่ หรือเนื่อที่ดินเปลี่นแปลง ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2558