องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


จดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์

ผู้ประกอบกิจการค้าต้องยื่นจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน หรือวันเลิกประกอบกิจการค้า

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์

-ตั้งใหม่     50 บาท

-เปลี่ยนแปลง    ครั้งละ 20 บาท

-เลิก     20 บาท

-ออกใบแทน ฉบับละ    30  บาท

-ตรวจเอกสาร ครั้งละ  20 บาท

-คัดสำเนาและรับรองเอกสาร ฉบับละ  30 บาท

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2558