องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจังกร - บ้านนางบุญทัน บ้านแฝก หมู่ที่ ๓

    รายละเอียดข่าว

-   โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางจังกร – นางบุญทัน บ้านแฝก หมู่ที่ ๓  ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตารางเมตร  พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบ อบต.สามเมืองกำหนด  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๙,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2559