องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


โครงการขุดลอกคลองดิน สายจากหนองโพธิ์ – สี่แยกบ้านนายสมพงษ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔

    รายละเอียดข่าว

โครงการขุดลอกคลองดิน สายจากหนองโพธิ์ – สี่แยกบ้านนายสมพงษ์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ ๔  ปริมาณงาน  ๑.) งานขุดลอกคลองดิน(เดิม) ขนาดปากกว้าง ๑.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๘๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดพร้อมขนย้ายแล้วไม่น้อยกว่  า ๑,๓๗๕ ลบ.ม. ๒.) งานขุดดิน(คลองใหม่) ขนาดปากกว้าง ๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินขุดเกลี่ยตกแต่งคันดินแล้วไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๕ ลบ.ม. ๓.) งานท่อ คสล.ขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ จุดๆ ละ ๕ ท่อน รวม ๔๐ ท่อน พร้อมยาแนว พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย  ก่อสร้างตามแบบ อบต.สามเมือง  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๖๙,๕๐๐ บาท        (หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2559