องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

    รายละเอียดข่าว

ขั้นตอนการยื่นแบบประเมินและการชำระภาษี

1.เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

2.พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

3. ผู้รับการประเมินต้องชำระเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
อัตราภาษี
ร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ย. 2558