องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 23 มีนาคม 2564 อบต.สามเมืองจัดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. กลุ่มสตรี และจิตอาสา ณห้องประชุม อบต. สามเมือ


วันที่ 23 มีนาคม 2564 อบต.สามเมืองจัดโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อปพร. อสม. กลุ่มสตรี และจิตอาสา ณห้องประชุม อบต. สามเมือง