องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 1 กันยายน 2564 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง เข้าซ่อมถนนผิวจราจร แอสฟัสท์ติก (Para-sphaltic Concrete) สายทางบ้านแฝก-บ้านหนองโข่ (ช่วงบ้านโนนเมือง-บ้านสามเมือง) ให้อยู่ในสภาพใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7