องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 1 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ดำเนินโครงการจัดการขยะโดยชุมชนมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 โดยลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือว่าด้วยการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลสามเมืองระหว่าง องค์การบ