องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 7 กันยายน 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.สามเมือง ทำความสะอาด จัดเตรียมสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการ (Local quarantine : LQ) เพื่อรองรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงและเขัมงวดตามมาตรก