องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน