องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
 


วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบต.สามเมือง ดำเนินการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยในเวลา 10.30 น. นางกนิฎฐี สุนทรเกศ นายอำ