องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2558 ]272
2 หนังสือมอบอำนาจ [ 12 ต.ค. 2558 ]296
3 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แบบ ภ.ร.ด.2) [ 1 ต.ค. 2558 ]294
4 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ) [ 1 ต.ค. 2558 ]295
5 แบบคำร้อง ขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2558 ]303
6 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3) [ 1 ต.ค. 2558 ]399
7 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2558 ]282
8 เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2558 ]284