องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2558 ]49
2 แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 12 ต.ค. 2558 ]30
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 12 ต.ค. 2558 ]42
4 แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (แบบ ภ.ร.ด.2) [ 1 ต.ค. 2558 ]47
5 คำขอจดทะเบียน (แบบ ทพ) [ 1 ต.ค. 2558 ]44
6 แบบคำร้อง ขอจดทะเบียนพาณิชย์ [ 1 ต.ค. 2558 ]42
7 คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบ อภ.3) [ 1 ต.ค. 2558 ]63
8 คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 1 ต.ค. 2558 ]39
9 เอกสารการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 1 ต.ค. 2558 ]48
10 หนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 30 ก.ย. 2558 ]23