องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายนิเวช  ดงหงษ์
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 088-3777036
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวเฉลา  กมลเพชร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
 
  ชื่อ +

นายจักรพงษ์ ช่างปลูก

  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักงานปลัด
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 094-7456199
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวเฉลา กมลเพชร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 081-7897499
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
 
  ชื่อ + นายสุรินทร์ ยะปะเต
  ตำแหน่ง + นายช่างโยธา รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 080-9143142
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ +  นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 081-7997631
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + ว่าง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th
 
  ชื่อ + นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 0-4434-6212, 094-5432969
  อีเมล์ + admin@sammuangsida.go.th