องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร อบต.สามเมือง
(นายนิเวช  ดงหงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-3777036


(นายเทิน  สุขนอก)
(นางละมุล  ปุริมาตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.088-7390804
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-5205065


(นายนิวัธ  ยะปะเต)

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.061-0417884
หัวหน้าส่วนราชการ อบต.สามเมือง
นายจันทรวุฒิ  ม่วงนอก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
โทร.

                               

 นายจักรพงษ์   ช่างปลูก      
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0944-7456199     
นางสาวเฉลา  กลมเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.081-7897499


นางสาวศิริรัตน์  โฆษณสันติ
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-7997631
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.094-5432969นายสุรินทร์  ยะปะเต
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-9143142
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.094-7456199