องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
สภา อบต.


(นายวรรณา  ไชยแก้ว)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.093-3261864
(นายสัญชาติ  สีหาบุตร)
(นายวีระ  อยู่บุรี)
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1525202
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1018912


(นายสัญชาติ  สีหาบุตร)
(นายทวีป  บุญมา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 1 บ้านสามเมือง
โทร.098-1525202
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 2 บ้านโนนเมือง
โทร.093-6075017


(นายวีระ  อยู่บุรี)
(นายวรรณา  ไชยแก้ว)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 3 บ้านแฝก
โทร.098-1018912
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 4 บ้านโนนสำราญ
โทร.093-3261864


(นายสายันต์  ช่างสาร)
(นายไพโรจน์  สุกาวิน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 5 บ้านโนนกอก
โทร.098-1988618
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 6 บ้านโนนสมบูรณ์
โทร.081-3628739
   


(นายยะวะเรต  กันยาโม้)
(นายสุวรรณ์  ทานา)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 9 บ้านตะกุดขอน
โทร.085-3006877
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ
โทร.084-4714634