องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นายจันทรวุฒิ  ม่วงนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
 
นายจักรพงษ์  ช่างปลูก
 หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
โทร.094-7456199
     
นางอภิญญา ขอมั่นกลาง นางดวงนภา รอดวินิจ นางกัลยกร  มีสูงเนิน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชำนาญการ
โทร.087-2602677
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ
โทร.081-1942085
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร.093-4375721
   
นางสาวดลภา  โยธะการี จ่าสิบเอกกิตติ  สีม่วง
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
โทร.087-5839312
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
โทร.061-3878137
 
     
 น.ส.รัตนาภรณ์ แก้วดอนรี
นายอาทิตย์  เอี่ยมขุนทด นายอัครปรีชา   หาญชนะ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  นักการภารโรง  คนงานทั่วไป