องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กองคลัง

 
นางสาวเฉลา กมลเพชร
 ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานงานการคลัง)
โทร.081-7897499
 


นางกาญดา  ถัดนอก
นางสาวชลลัดดา ทัดไทย
-ว่าง-
 นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน
โทร.082-8954059
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนางขวัญเรือน เขียนนอก
นางสาววิไลพร  คิดเห็น
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้