องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


 นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร.081-7997631

นางสาวธิดารัตน์  เกตุพงษ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร.093-3387417
 
   
 นางพรรณิภา  อาศัยนา
นางวันเพ็ญ  สอ้อนกลาง
นางจำปี  ปักนอก
 ครู
(ศพด.บ้านโนนเมือง)
โทร.087-8726732
  ครู
(ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ)
โทร.084-8360586
   ครู
(ศพด.บ้านโนนกอก)
โทร.080-1694795
 
   
นางสาวนุชนาฎ  พาละคุณ
นางสุภาพร จัดนอก นางสาวบุบผา ประสาทนอก
ผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโนนเมือง)
โทร.092-5081944
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านแฝก-โนนสำราญ)

โทร.088-7173781
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(ศพด.บ้านโนนกอก)
โทร.085-7479347