องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์


สินค้าOTOP

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 

บ้านแฝก

-โนนสำราญ   อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  

หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์   

-มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ                                

- มีสูตรลับอาหารพื้นบ้าน          

-มีของที่ระลึก      

 -ประเพณีท้องถิ่น            

 -มีผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่โดดเด่น