องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งสำนักงาน

           ตั้งอยู่เลขที่  36 หมู่ที่  4  ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 044303138

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอสีดา  ตั้งอยู่เลขที่ 36 หมู่ที่ 4  บ้านโนนสำราญ  ตำบลสามเมือง  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  มีพื้นที่ติดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ถนนมิตรภาพ หนองคาย  ระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอสีดาประมาณ 7  กิโลเมตร  ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 86  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 100  กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 340  กิโลเมตร  มีพื้นที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อตำบลเมืองพะไล  กิ่งอำเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่มบริเวณพิกัด   T C 339285  ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยยางจดคันนาทางทิศตะวันออกบ้านตะคร้อบริเวณพิกัด T C 341278  ไปทางทิศตะวันออกตามคันนาจดทางสาธารณะหนองหว้า บ้านแฝกทางทิศเหนือของบ้านแฝกบริเวณพิกัดที่ T C 369279 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามทางสาธารณะหนองหว้า บ้านแฝก  จดคันนาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บ้านหนองหว้าบริเวณพิกัด T C378287 ไปทางทิศตะวันออกตามคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ทางทิศตะวันตกของบ้านน้อยบริเวณพิกัด T C 396285  รวมระยะทางทิศเหนือประมาณ  9  กิโลเมตร

ทิศตะวันออก     ติดต่อตำบลสีดา  กิ่งอำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้านน้อยบริเวณพิกัด T C 396285 ไปทางทิศใต้ตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จดร่องน้ำทางทิศเหนือของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C  375217 ไปทางทิศตะวันออกตามร่องน้ำจดคันนาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านหัวตะโมนบริเวณพิกัด T C 386216  ไปทางทิศใต้ตามคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด T C  380199  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 12  กิโลเมตร

ทิศใต้   ติดต่อตำบลโพนทอง  กิ่งอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  ทางทิศตะวันออกของบ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด T C  380199  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202  จดสี่แยกสีดาที่บ้านทางพาดสีดาบริเวณพิกัด  T C  375200  ไปทางทิศเหนือตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 จดคันนาจดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันออกของบ้านโนนสังบริเวณพิกัด T C  365201  ไปทางทิศตะวันตกตามถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 จดคันนาทางทิศตะวันตกของบ้านลิงส่องบริเวณพิกัด T C 346204  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5  กิโลเมตร

ทิศตะวันตก      ติดตำบลกุดจอก  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ทางทิศตะวันตกของบ้านลิงส่องบริเวณพิกัด T C 346204  ไปทางทิศเหนือตามคันนา  จดสันเนินทางทิศตะวันออกของบ้านโคกเพ็ดบริเวณพิกัด T C  349225  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามสันเนิน จดทางสาธารณะหนองเชียงโข่ สามเมือง ทางทิศตะวันตกของบ้านสามเมืองบริเวณพิกัด T C  324285  ไปทางทิศเหนือตามคันนาจดทางสาธารณะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านอ้อยช้างบริเวณพิกัด T C 330272  ไปตามทางสาธารณะ จดลำห้วยยางทางทิศตะวันตกของบ้านหลบทุ่มบริเวณพิกัด T C 339285  รวมระยะทางทิศตะวันตกประมาณ 11  กิโลเมตร


 

เนื้อที่

ตำบลสามเมือง  มีพื้นที่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แบ่งเขตท้องที่อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งเป็นกิ่งอำเภอสีดา  พื้นที่รวมประมาณ  24.88  ตารางกิโลเมตร  ซึ่งเป็นตำบลค่อนข้างเล็ก  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายลูกรัง และบางแห่งเป็นดินเค็ม ดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์ อากาศร้อนแห้ง  มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงชีวิตของประชาชนในตำบลสามเมือง  2  สาย คือ ลำห้วยยาง และลำห้วยอีสานเขียว  ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งอาศัยลำห้วยทั้งสองใช้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค  และเพื่อการเกษตรมี  8  หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1  บ้านสามเมือง              หมู่ที่ 5  บ้านโนนกอก

หมู่ที่ 2  บ้านโนนเมือง              หมู่ที่ 6  บ้านโนนสมบูรณ์

หมู่ที่ 3  บ้านแฝก                   หมู่ที่ 9  บ้านตะกุดขอน

หมู่ที่ 4  บ้านโนนสำราญ           หมู่ที่ 10 บ้านตะคร้อ

โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ          จดตำบลเมืองพะไล        อำเภอบัวลาย    จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันออก     จดตำบลสีดา               อำเภอสีดา       จังหวัดนครราชสีมา

ทิศใต้             จดตำบลโพนทอง อำเภอสีดา       จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก      จดตำบลกุดจอก           อำเภอบัวใหญ่    จังหวัดนครราชสีมา

ท้องที่ในตำบลอยู่ในเขตรับผิดชอบหน่วยงานอื่น

        มี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ 7 บ้านหัวตะโมน และหมู่ 8 บ้านโนนซาด  อยู่ในเขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลสีดา

ประชากร

         จำนวนประชากร ชาย                       2,106   คน

          จำนวนประชากร หญิง                      2,185   คน

         จำนวนประชากร รวม                        4,291   คน

         จำนวนหมู่บ้าน                                    8    หมู่บ้าน

         จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น                        1,171  ครัวเรือน ซึ่งแยกเป็นตาราง ดังนี้