องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการนายจันทรวุฒิ  ม่วงนอก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.
   
 
นายจักรพงษ์ ช่างปลูก
นางสาวเฉลา กมลเพชร
นายสุรินทร์ ยะปะเต
หัวหน้าสำนักงานปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป)
โทร.094-7456199
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง)
โทร.091-8282421
นายช่างโยธา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.080-9143142
   
 นางสาวศิริรัตน์ โฆษณสันติ นายจักรพงษ์  ช่างปลูก
นางสาวธารญา  ธรโรจนอุดม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา)
โทร.081-7997631
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและ   สิ่งแวดล้อม
โทร.094-7456199
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม)
โทร.094-5432969