องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม

 
 นางสาวธารญา ธรโรจนอุดม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.094-5432969
   
 นางสาวพิมพ์พจี แวะสันเทียะ
นางสุภาวดี แสนภูมิ
 นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร.093-3659083
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร.061-1083708
     
  นายสุวัฒน์ วรรณปะกา  
  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร.082-4816258