องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ด้านสังคม

ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน  3  แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      จำนวน  3  แห่ง


ที่มา  :  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (สำรวจข้อมูล ณ วันที่  10  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2558)

สถาบันและองค์การทางศาสนา

         ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่   นับถือศาสนาพุทธ  99.55 %

         วัด                                             จำนวน  5   แห่ง  (หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 9)

         ศูนย์ปฏิบัติธรรม                            จำนวน  2   แห่ง  (หมู่ที่ 1, 3)


งานประเพณี


ที่มา  :  งานนโยบายและแผน  สำนักงานปลัด  อบต.สามเมือง (สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ.  2558)

ด้านสังคมสงเคราะห์

จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ