องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

โครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2  ซึ่งผู้ที่จะเดินทางมา จังหวัดขอนแก่น หรือเดินทางไปกรุงเทพมหานคร หรือเดินทางไปหลายๆ จังหวัดในอีสานตอนบน จะต้องเดินทางผ่านถนนเส้นนี้  นับเป็นจุดเชื่อมโยงกับจังหวัดอื่นๆ

การคมนาคม

         การคมนาคมสายหลัก                     จำนวน  3   เส้นทางหลัก

การโทรคมนาคม

         การบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล     จำนวน  1  แห่ง

         ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                       จำนวน  9  แห่ง

         หอกระจายข่าว                             จำนวน  8  แห่ง

การไฟฟ้า

การบริการกระแสไฟฟ้า  อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เกือบครบทุกหลังคาเรือน ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าส่องสว่าง) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง  ครอบคลุมถนนสายหลัก ดังนี้

ที่มา  :  ส่วนโยธา  อบต.สามเมือง  (สำรวจข้อมูล ณ  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2558)