องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
2 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]34
3 คู่มือการปฏิบัติงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 มี.ค. 2565 ]117
4 คู่มือสำหรับประชาชน(การรับสมัครนักเรียนของ ศพด.) [ 17 มี.ค. 2565 ]138
5 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]131
6 คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]119
7 คู่มือสำหรับประชาชน [ 17 ต.ค. 2563 ]164
8 คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]97
9 คู่มือสำหรับประชาชน [ 11 ต.ค. 2562 ]213
10 ประกาศ เรื่อง การใช้คู่มือประชาชน ตามามาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 [ 21 ก.ค. 2558 ]204
11 การรับชำระภาษีป้าย [ 21 ก.ค. 2558 ]202
12 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 ก.ค. 2558 ]209
13 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 21 ก.ค. 2558 ]247
14 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) [ 21 ก.ค. 2558 ]197
15 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]195
16 การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการพาณิชย์)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุุคคลธรรมดา [ 21 ก.ค. 2558 ]199
17 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]197
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็ยและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]194
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็ยและขนสิ่งปฏิกูล [ 21 ก.ค. 2558 ]197
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]181
 
หน้า 1|2