องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]16
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]10
3 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 10 ม.ค. 2567 ]12
4 แนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do’s & Don’ts) ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]9
5 คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]10
6 ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี 2567 [ 10 ม.ค. 2567 ]5
7 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]68
8 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]54
9 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]54
10 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]71
11 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]60
12 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
13 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]58
14 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]51
15 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]132
16 มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 ต.ค. 2563 ]237
17 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]268
18 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]227
19 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 12 ต.ค. 2558 ]269
20 ประกาศ อบต.สามเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]298
 
หน้า 1|2