องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]49
2 แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ควรทำและไม่ควรทำ ประจำปี 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]41
3 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]37
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]58
5 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]39
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]39
8 ประกาศข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]41
9 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]117
10 มาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 23 ต.ค. 2563 ]224
11 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล2562 [ 2 ต.ค. 2561 ]245
12 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาตามมาตรการให้รางวัลและลงโทษของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]206
13 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงาน จัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 12 ต.ค. 2558 ]254
14 ประกาศ อบต.สามเมือง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]277
15 ประชาสัมพันธ์ ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ๒๕๕๙ [ 12 ต.ค. 2558 ]213
16 ประมวลจริยธรรม ของราชการองคืการบริหารส่วนตำบลสาม้มือง พ.ศ.๒๕๕๙ [ 2 ต.ค. 2558 ]220