องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ อปท.
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]46
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]149
3 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]153
4 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]147
5 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]150
6 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]148
7 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]156
8 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]156
9 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]203
10 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]198
11 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2565-2568) [ 20 ม.ค. 2565 ]135
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 (รายละเอียดโครงการ) [ 20 ม.ค. 2565 ]128
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 12 เดือน [ 1 ต.ค. 2564 ]231
14 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน [ 5 เม.ย. 2564 ]195
15 คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]195
16 ประกาศมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]159
17 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]147
18 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมควาโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]155
19 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]150
20 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2564 [ 3 พ.ย. 2563 ]147
 
หน้า 1|2|3