องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
รายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2567 ]3
2 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2567 ]8
3 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gife Policy) ประจำปี 2567 รอบ 6 เดือน [ 17 เม.ย. 2567 ]7
4 รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน [ 12 ธ.ค. 2566 ]33
5 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]20
6 รายงานการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2566 ]21
7 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gife Policy) ประจำปี 2566 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2566 ]17
8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]48
9 รายงานการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]50
10 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]57
11 การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]58
12 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 ม.ค. 2566 ]53
13 รายงานการจัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 16 ม.ค. 2566 ]3
14 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 19 ต.ค. 2565 ]48
15 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
16 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
17 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]49
18 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]62
19 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
20 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
21 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]45
22 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
23 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]46
24 ประกาศ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy) ประจำปี 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]46
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน [ 3 ต.ค. 2565 ]49
26 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน [ 1 เม.ย. 2565 ]42
27 การจัดกิจกรรม อบต.สัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 18 ก.พ. 2565 ]134
28 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ในการประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]143
29 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]133
30 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]128
31 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]137
32 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]127
33 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]126
34 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]130
35 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]147
36 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]124
37 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]129
38 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]124
39 ประกาศมาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]130
40 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]24
41 รายงานผลการควบคุมภายใน ปค.5 ประจำปี 2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]185
42 การวิเคราะห์ ประเมิน และจัดการความเสี่ยง [ 19 ต.ค. 2563 ]187
43 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.4 [ 17 ต.ค. 2562 ]254
44 รายงานผลการประเมินความเสี่ยง แบบ ปค.5 [ 17 ต.ค. 2562 ]255