องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินกู้ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]51
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]48
3 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2564 ]48
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]50
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]54
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]48
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) [ 20 ส.ค. 2564 ]47
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [ 20 ส.ค. 2564 ]48
9 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่7) พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2564 ]49
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 20 ส.ค. 2564 ]54
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารส่วนราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 10) [ 20 ส.ค. 2564 ]46
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2) พ.ศ.2554 [ 20 ส.ค. 2564 ]48
13 พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่6) พ.ศ. 2562 [ 20 ส.ค. 2564 ]47