องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) [ 13 ธ.ค. 2566 ]13
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ประจำปี 2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]8
3 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]54
4 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]37
5 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
6 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]44
7 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
8 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]36
9 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]42
10 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]36
11 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]38
12 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]39
13 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]41
14 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]122
15 การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]117
16 ประกาศมาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]112
17 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]117
18 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]121
19 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]117
20 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]112
21 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]88
22 รายงานคะแนนและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]112
23 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 30 ต.ค. 2563 ]80
24 การจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]79
25 ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบิรหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 15 ต.ค. 2563 ]80