องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
2 ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
3 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
4 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
5 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
6 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]25
7 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]30
8 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]26
9 ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]28
10 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]27
11 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]31
12 การดำเนินโครงการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]100
13 การจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 31 ม.ค. 2565 ]106
14 ประกาศมาตรการแนวทางการให้องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง เป็นหน่วยงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]101
15 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]100
16 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]102
17 ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]102
18 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2565 [ 26 ม.ค. 2565 ]100
19 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 26 ม.ค. 2565 ]77
20 รายงานคะแนนและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]101
 
หน้า 1|2