องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
service/การให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานสรุปเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมอชอบ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]27
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]33
3 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]29
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]27
5 คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 [ 20 ต.ค. 2565 ]28
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน ระหว่าง ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 1 เม.ย. 2565 ]119
7 คู่มือการปฏิบัติงาน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์) [ 21 มี.ค. 2565 ]123
8 คู่มื่อเกี่ยวกับการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]121
9 คู่มือเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี 2565 [ 27 ม.ค. 2565 ]118