องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]19
2 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดกองสาธารณสุขฯ ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]21
3 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]18
4 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดกองคลัง ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]19
5 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดกองการศึกษาฯปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]19
6 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดกองช่าง ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]19
7 คำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างสังกัดกองสวัสดิการสังคม ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]20
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]17
9 ประกาศหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ การลา การลงเวลาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปี งปม.2565 [ 15 ก.ย. 2564 ]18
10 ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]26
 
หน้า 1|2