องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา : www.sammuangsida.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สำเนาใบประกาศจากหลักสูตรการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]27
2 รายงานการดำเนินงานโครงการอบรมเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]30
3 รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมการพัมนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาฯข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2566 ]31
4 ประกาศนโยบายการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง [ 27 เม.ย. 2566 ]42
5 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]103
6 แผนอัตรากำลัง 2564-2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]37
7 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]41
8 ยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารงานบุคคล [ 27 เม.ย. 2566 ]31
9 ประกาศ กอบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และเลื่อนระดับ [ 27 เม.ย. 2566 ]37
10 ประกาศคณะกรรมการพนะกงานส่วนตำบลจังหวัดนครรราชสีมาเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 เม.ย. 2566 ]38
11 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2558 [ 27 เม.ย. 2566 ]33
12 ประกาศคณะกรรมการกลางฯเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 [ 27 เม.ย. 2566 ]40
13 แผนพัฒนาบุคลากร ปี พ.ศ.2566 [ 27 เม.ย. 2566 ]44
14 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 27 เม.ย. 2566 ]33
15 การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล สายบริหาร (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล) [ 18 เม.ย. 2566 ]31
16 แบบบรรยายลักษณะงานและการกำหนดสมรรถนะประจำตำปหน่ง [ 2 ก.พ. 2566 ]2
17 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]34
18 การประชาสัมพันธ์การโอนย้าย ประจำปี 2565 [ 25 ก.ค. 2565 ]31
19 ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 17 มี.ค. 2565 ]126
20 คำสั่งแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 24 พ.ย. 2564 ]91
 
หน้า 1|2